Sentrac s.r.o.

KOMPLEXNÍ OCHRANA PŘED ŠKŮDCI

Komplexní program eliminace škodlivých vlivů městských holubů

Nabízíme:

- Systém BIRDEX - nejmodernějąí technologie ochrany objektů proti dosedání a hnízdění holubů a jiného synantropního ptactva
- Možnosti regulace přemnoľených kolonií městských holubů
- Na základě mnohaletých zkuąeností navrhneme optimální řeąení Vaąich problémů
- Nabízíme jak přímý prodej všech systémů BIRDEX aplikačním firmám i obchodníkům, tak i kompletní servis.

BIRDEX - hrotový systém

Systém BIRDEX je speciálně vyvinutý způsob ochrany budov proti holubům a jinému ptactvu. Principem této ochrany je zabránění dosedání holubů a jiných ptáků na budovy.
Jedná se o plastový prouľek s hroty z korozivzdorné oceli. Ty jsou k prouľku přivařeny ultrazvukovým svařováním. Svár nepůsobí napětí v plastu a tím nevzniká nebezpečí lámání prouľků a vylamování hrotů.
M A T E R I Á L
Materiál prouľků je polykarbonát, krystalicky čistý a odolný rozmanitým klimatickým podmínkám (včetně UV záření, mrazům, prudkým teplotním změnám a kyselým deą»ům).
Proužek se skládá z rovnoměrně rozmístěných pouzder, ve kterých jsou přivařeny ocelové hroty. Na spodní straně prouľků jsou ľlábky pro dobrou adhezi lepícího tmelu. Vruby na prouľcích dovolují snadnou úpravu délky ulomením potřebné části.
Hroty jsou z pruľinového drátu o průměru 1,3 mm z nerezové oceli třídy 302, typ 18.8 s velmi vysokou únavovou odolností, pevností v tahu a pruľností.
PŘIPEVŇOVACÍ TMEL
Toto lepidlo je syntetická transparentní pryľ, zaloľená na silikonové polymeraci za efektu přijmutí vlhkosti ze vzduchu. K povrchu podloľky je neutrální, nenaruąuje ji a můľe být pouľita pro instalaci na vąechny druhy stavebních materiálů

BIRDEX T1-úcinná šíře 7 cm
BIRDEX T2-úcinná šíře 15 cm
BIRDEX T4-úcinná šíře 25 cm


I N S T A L A C E
Prouľky délky 25 cm dovolují přesnou kalkulaci potřebného mnoľství materiálu. Lomové vruby umoľňují snadnou úpravu délky bez pouľití speciálních nástrojů. Instalace by měla být prováděna na plochu dobře očiątěnou
od prachu, holubího trusu a ostatních nečistot a nesmí být prováděna za teplot pod bodem mrazu nebo na vlhkou podloľku. Nejběľnějąí způsob fixace je pomocí silikonového tmelu. Prouľek je vąak přizpůsoben i k instalaci přiąroubováním vruty nebo přibitím hřebíky (dřevěný podklad).

BIRDEX - systém elektrických ąoků

Systém pracuje na bázi elektrických ąoků, které ptactvu přivodí velmi nepříjemný záľitek, jenľ si uchovává v pamětí a budovu posléze zcela opouątí. Elektrické impulzy vytvářené speciálním generátorem jsou přiváděny pomocí 8-kabelů k místům dosedání a hřadění holubů, na která se instalují vlastní ohradníky (T-kabely nebo nerezové dráty) způsobující elektricky ąok.


Výhody systému:
- vysoká efektivita (podstatně účinnějąí a levnějąí neľ klasické hrotové systémy)
- nezpůsobuje zranění zvířatům ani člověku
- na rozdíl od klasických systémů účinek nespočívá v zabránění dosednutí, ale v úplném vypuzení ptactva z objektu po nepříjemném záľitku, jenľ si dlouhodobě uchovávají v paměti
- snadná a rychlá instalace lepením
- odolnost proti vąem povětrnostním vlivům
- bezproblémová údrľba a zanedbatelné náklady na provoz
- zcela nepozorovatelný na objektech
- umožňuje instalaci menších výměr než u hrotových zábran aniž by se tím snižovala efektivnost systému

Přiklady instalace

Hlavní komponenty systému

napájecí generátor
ohradníkový T-kabel
příchytky pro T-kabel

BIRDEX - systém sítí

Široký sortiment UV odolných sítí a nerezových fixačních komponentů zabraňují hnízdění a pronikání ptactva do budov. Dodávají se ve velikosti ok 19,28,50 mm a v barvě kamene, černé a bílé.

BIRDEX - detergentní systém

©iroký sortiment repelentních prostředků pro zemědělství sadařství i průmysl

BIRDEX - odchytová zařízení

Klece určené pro odchyt a transport přemnoľeného ptactva

Vystřelovací síť k odchytu holubů, toulavých psů, aj.

BIRDEX - systém lanek

Skládá se z nerezových lanek a širokého sortimentu fixačních prvků. Pouľívá se k ochraně specifických prvků.


BIRDEX - ultrazvukový systém

Systém ultrazvukových emitorů s plovoucí frekvencí vyzařuje pro holuby nepříjemné zvukové vlnění, které je z dané lokality vypuzuje.

. cepa Logo Confederation of European Pest control Association .
Confédération Européenne des Association de Pesticides appliqués